درما اکسی در زعفرانیه

درما اکسی در زعفرانیه

dermaoxy 2

درمااکسی

روش داﻧﻤﺎرﮐﯽ درﻣﺎن ﺿﺪﭘﯿﺮی

ﻫﻤﻪ محصوﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ درما اکسی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ در داﻧﻤﺎرک ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.درما اکسی ﺑﻮاسطه محصوﻻت و درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺮی در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯿﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﻻیه زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﮐﻼژن، اﻻﺳﺘﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﺮﻃﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﻣﻘﺪار ﮐﻼژن، اﻻﺳﺘﯿﻦ و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ در ﻻیه ﻣﯿﺎنﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﭘﺲ از 25 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﮐﻼژن، ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺪرت و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﮐﻼژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.از ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی اﻻﺳﺘﯿﻦ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ، ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ و آب ﺑﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺴﯿﮋن درﻣﺎﻧﯽ، در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.